Informacje bieżące WBIA

Akademicka Przestrzeń Publiczna. Warsztaty studenckie organizowane przez SKN e_SCAPE 10.05.2017 12:28

12-15 MAJ 2017, WBiA, ul. Żołnierska 50
PROBLEMATYKA WARSZATÓW

Warsztaty APP dotyczyć będą problematyki kształtowania wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych kampusów akademickich. Tematem opracowania projektowego w ramach warsztatów będzie urbanistyczno-architektoniczny projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej kampusu międzyuczelnianego zlokalizowanego przy ul. Żołnierskiej 50 w Szczecinie.

Inspirowane wizytą SKN e_SCAPE na weneckim BIENNALE Sztuki 2016 działania projektowe mają na celu przedstawienie wizji projektowych organizacji przestrzeni stanowiącej obecnie niezagospodarowany obszar pomiędzy budynkami różnych wydziałów szczecińskich uczelni, stopniowo degradowany przez niekontrolowaną ekspansję funkcji parkingów. Problematyka zagospodarowania tejże przestrzeni podejmowana była wcześniej przez władze IAiPP przy współpracy z przedstawicielami innych uczelni i Miasta Szczecin. Warsztaty mają na celu przywrócić i ponownie podjąć dyskusję zmierzającą do określenia realnych warunków działań projektowo-inwestycyjnych na terenie opracowania.

Warsztaty APP zorganizowane będą przy współpracy z Akademią Sztuki w Szczecinie, pod planowanym patronatem WBiA, SARP, TUP oraz Miasta Szczecin. Prezentacja wyników projektowych warsztatów adresowana będzie również do zaproszonych władz wydziałów uczelni sąsiadujących z przedmiotową przestrzenią publiczną.

Program warsztatów

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie wydarzenia w portalu społecznościowym Facebook

Plakat promujący wydarzenie Studenckie Warsztaty Akademicka Przestrzeń Publiczna