Informacje bieżące WBIA

Informacje dla studentów dotyczące przyznawania pomocy materialnej w roku akademickim 2016/2017 07.02.2017 08:47

stypendium socjalne (stypendium socjalne o podwyższonej wysokości), stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium rektora dla najlepszych studentów

Terminy porządkowe składania wniosków o przyznanie: stypendium socjalnego (stypendium socjalnego o podwyższonej wysokości), stypendium specjalnego dla osób niepelnosprawnych, zapomogi

Student może złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (w tym stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości), stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi w każdym terminie.

Terminy porządkowe składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów w semestrze letnim 2016/17

Przy złożeniu przez studenta wniosku wraz z kompletem dokumentów w Dziekanacie Wydziału do 10.03.2017 r., wypłata świadczenia przyznanego na podstawie decyzji administracyjnej, zgodnie z listą rankingową najlepszych studentów, nastąpi 10.04.2017 r. (z wyrównaniem za miesiąc marzec).

Uwaga!

Po dniu 10.03.2017 r. są przygotowywane listy rankingowe najlepszych studentów. Złożenie wniosku po 10.03.2017 r. może skutkować nie zamieszczeniem nazwiska studenta na liście rankingowej oraz brakiem przyznania stypendium, z powodu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w  semestrze letnim.