Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

 

Skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Przewodniczący:  dr inż. Piotr Popiel – pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia

Członkowie:       

dr inż. arch. Agnieszka Rek-Lipczyńska

przedstawiciel kierunku Architektura i Urbanistyka

dr inż. Ewa Silicka

przedstawiciel kierunku Budownictwo

dr inż. Dorota Leciej-Pirczewska

przedstawiciel kierunku Inżynieria Środowiska

dr Bogusława Koszałka

przedstawiciel kierunku Wzornictwo

 

 

 

Zadania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

·  wdrażanie na Wydziale BiA Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia przyjętego uchwałą nr 59 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2009 r., zgodnie  z Zarządzeniem Nr 29 Rektora ZUT z dnia 19 kwietnia 2010 r.

·  na podstawie nowo wprowadzanych w uczelni projakościowych przepisów i procedur, a także wyników prac uczelnianej komisji ds. jakości kształcenia przygotowanie propozycji wprowadzenia do  wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia nowych procedur z oznaczeniem formy ich wdrażania,   

·  we współpracy z właściwymi prodziekanami oraz przewodniczącymi komisji programowych przygotowanie analiz z osiągniętych efektów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale,

·  na podstawie wyników oceny efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach oznaczenie postulowanych kierunków zmian w procesie kształcenia, które ukierunkują  proces doskonalenia programów kształcenia. Powyższe wymaga zasięgnięcia opinii nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe określonego kierunku studiów;

·  Przygotowanie rocznego sprawozdania dla rady wydziału z prac komisji.

 

Pliki do pobrania - procedury WBiA:

ZVI 06-06 Uchwala_RW_nr_9_2012-13

ZVI 06-07 Uchwala_RW_nr_34_2012-13

ZVI 06-08 Uchwala_RW_nr_6_2013-14

 

Pliki do pobrania - przepisy ZUT dotyczące jakości kształcenia:

Procedury USJK 2013

Sklad WKdSJK 2014

Uchwala nr 109 2012

Uchwala nr 47 2013

Uchwala nr 59 2009

wzory ankiet ZUT - 2013

Zarządzenie nr 106 2010

Zarządzenie nr 124 2009

Zarządzenie nr 169 2009 - praktyki

Zarządzenie nr 18 2009

Zarządzenie nr 19 2013

Zarządzenie nr 29 2010

Zarządzenie nr 30 2013

Zarządzenie nr 33 2013

Zarządzenie nr 53 2010

Zarządzenie nr 67 2011 kierunki i specjalności

Zarządzenie nr 91 2012