Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Na podstawie; Uchwały Nr 59 Senatu ZUT z dnia 29.06.2009 r., Zarządzenia nr 12 Dziekana Wydziału Elektrycznego z dnia 24 października 2012r. powołana została Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2012-2016.

Skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Przewodnicząca:  dr inż. Anna Szczepaniak-Kreft - pełnomocnik dziekana d/s jakości kształcenia

Członkowie:       

dr inż. Piotr Popiel

pełnomocnik dziekana d/s ankietyzacji zajęć

dr inż. arch. Agnieszka Rek-Lipczyńska

przedstawiciel kierunku Architektura i Urbanistyka

dr inż. Ewa Silicka

przedstawiciel kierunku Budownictwo

dr inż. Dorota Leciej-Pirczewska

przedstawiciel kierunku Inżynieria Środowiska

dr Bogusława Koszałka

przedstawiciel kierunku Wzornictwo

inż. Arkadiusz Andrzejuk

 

 

Zadania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

·  wdrażanie na Wydziale BiA Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia przyjętego uchwałą nr 59 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2009 r., zgodnie  z Zarządzeniem Nr 29 Rektora ZUT z dnia 19 kwietnia 2010 r.

·  na podstawie nowo wprowadzanych w uczelni projakościowych przepisów i procedur, a także wyników prac uczelnianej komisji ds. jakości kształcenia przygotowanie propozycji wprowadzenia do  wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia nowych procedur z oznaczeniem formy ich wdrażania,   

·  we współpracy z właściwymi prodziekanami oraz przewodniczącymi komisji programowych przygotowanie analiz z osiągniętych efektów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale,

·  na podstawie wyników oceny efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach oznaczenie postulowanych kierunków zmian w procesie kształcenia, które ukierunkują  proces doskonalenia programów kształcenia. Powyższe wymaga zasięgnięcia opinii nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe określonego kierunku studiów;

·  Przygotowanie rocznego sprawozdania dla rady wydziału z prac komisji.

 

Pliki do pobrania - procedury WBiA:

ZVI 06-06 Uchwala_RW_nr_9_2012-13 (PDF, 278 KB)

ZVI 06-07 Uchwala_RW_nr_34_2012-13 (PDF, 267 KB)

ZVI 06-08 Uchwala_RW_nr_6_2013-14 (PDF, 129 KB)

 

Pliki do pobrania - przepisy ZUT dotyczące jakości kształcenia:

Procedury USJK 2013 (PDF, 5.0 MB)

Sklad WKdSJK 2014 (PDF, 196 KB)

Uchwala nr 109 2012 (PDF, 29 KB)

Uchwala nr 47 2013 (PDF, 321 KB)

Uchwala nr 59 2009 (PDF, 57 KB)

wzory ankiet ZUT - 2013 (PDF, 173 KB)

Zarządzenie nr 106 2010 (PDF, 29 KB)

Zarządzenie nr 124 2009 (PDF, 31 KB)

Zarządzenie nr 169 2009 - praktyki (PDF, 660 KB)

Zarządzenie nr 18 2009 (PDF, 108 KB)

Zarządzenie nr 19 2013 (PDF, 30 KB)

Zarządzenie nr 29 2010 (PDF, 45 KB)

Zarządzenie nr 30 2013 (PDF, 141 KB)

Zarządzenie nr 33 2013 (PDF, 90 KB)

Zarządzenie nr 53 2010 (PDF, 150 KB)

Zarządzenie nr 67 2011 kierunki i specjalności (, 1.0 MB)

Zarządzenie nr 91 2012 (PDF, 28 KB)